Декларация по чл. 15 – 2018

Уважаеми партньори, В срок до 30 април 2018 г., трябва да бъде подадена годишната декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Декларацията се подава в териториалното поделение на Инспекция по труда. Задължение за подаването на декларацията имат всички предприятия, които имат нает персонал или работят в съдружие. През 2018 г., декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ се подава за нови предприятия, стартирали дейност през предходната година, т.е. отчетната година […]