Трудова медицина от ново поколение

Трудовата медицина има нужда от промяна и реално изпълнение! „Винаги избирайте най-трудния път – на него няма да срещнете конкуренти.“ – Шарл дьо Гол Ние от Тийм Превент България се стремим да бъдем различни, да бъдем полезни и сме коректни! През последните 10 години се сблъскахме с много неправди, удари под кръста и разбрахме, че не […]

Електромагнитни полета

Електромагнитни полета – нова наредба, нови правила. На 01.03.2017 г. влезна в сила – НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 15 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА. С наредбата се определят минималните изисквания за защита на работещите от съществуващи или потенциални рискове […]

Фактори на работната среда – Измервания

ИЗМЕРВАНЕ НА ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА – ВИДОВЕ, СРОКОВЕ И ОБХВАТ Обща информация и законодателство Фактори на работната среда – Настоящата статия е изготвена на основание изискванията на чл.217 ал.1, ал.3 и ал.5 от Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания […]

Трудоустрояване

Изискванията за трудоустрояване са поместени в Кодекса на труда, Наредба за трудоустрояване, Наредба за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност и други. Според българското законодатеслтво всеки работодателят наел на трудов договор повече от 50 работещи е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за лица в намлена трудоспособност, бременни […]

Комитет и/или Група по условия на труд

КУТ / ГУТ Какво е КУТ / ГУТ? КУТ – Комитет по условия на труд; ГУТ – Група по условия на труд. Кога се създават КУТ и ГУТ Комитет по условия на труд (КУТ) се изгражда в компании с повече от 50 броя работници и служители. В състава му влизат до 10 члена: представители на […]