Фактори на работната среда – Измервания

ИЗМЕРВАНЕ НА ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА – ВИДОВЕ, СРОКОВЕ И ОБХВАТ

Обща информация и законодателство

Фактори на работната среда – Настоящата статия е изготвена на основание изискванията на чл.217 ал.1, ал.3 и ал.5 от Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места; Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите; Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането и Наредба № 4 от 2010 год. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Документите за установяване на съответствието с нормите и изискванията, включитгелно резултатите от проведените измервания са неразделна част от документацията по оценката на риска.

ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ

В процеса на експлоатация осветителните уредби се подлагат на следните периодични проверки:

 • Ежегодно се измерва степента на осветеност на работния обсег – работното място, зоната, помещението, в което се изпълнява или може да настъпи свързана със зрението задача или дейност в производствените и обществени сгради и помещения.
 • Периодично, но не по-малко от веднъж тримесечно се проверява общото техническо състояние на осветителната уредба с подмяна на неработещите светлинни източници, почистване на осветителни тела.

NB!: Това измерване се извършва всяка година.

ПРОИЗВОДСТВЕН МИКРОКЛИМАТ
 1. Периодичността за измерване параметрите на микроклимата на работните места е съгласно определената периодичност за оценка на риска или при настъпили изменения на работната среда или работния процес, водещи до необходимост от преоценка на риска.
 2. Измерването на параметрите на микроклимата се извършва за студен и топъл период на годината.
 3. Необходимостта от измервания на производствен микроклимат се определя след консултации с комитета / групата/ по условия на труд.
 4. Измерването е задължително и в момента Инспекцията по труда проверява активно този параметър на факторите на работната среда.
NB!: Това измерване се прави при промяна на оценката на риска.
ШУМ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Най-малко веднъж в годината се извършват измервания на нивата на шум на работни места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите, както и изчисляване на стойностите на експозиция на шум на работещите.

NB!:  Това измерване се извършва всяка година.

ИМПЕДАНС НА КОНТУРА – “ФАЗА – ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК”
 1. За стационарните електрически уредби , импедансът на контура „фаза – защитен проводник PEN“ се измерва и оценява максимално на 5 /пет/ години.
 2. Измерване и оценка на импеданса на контура „фаза – защитен проводник PEN“ се извършва и след ремонти и преустройства, оказващи влияние върху ефективността на зануляването.
 3. За електрическите уредби с временен характер на монтаж и експлоатация импедансът на защитния контур „фаза – проводник PEN“ се измерва и оценява:
 • при всяко първоначално въвеждане в експлоатация на уредбата; съоръжения, машини, апарати, инсталации и др.;
 • след всяко преместване и въвеждане в експлоатация на ново работно място на съоръжения, машини, апарати и др.;
 • след ремонти и преустройства, оказващи влияние върху ефективността на зануляването.

NB!: Това измерване се прави на всеки 5 години.

ЗАЩИТА ОТ ТОКОВЕ С НУЛЕВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ /ДЕФЕКТНО – ТОКОВА ЗАЩИТА/

Периодичните проверки на защитата от токове с нулева последователност включват:

Ежегодна проверка на изправността на защитния прекъсвач включваща:

 • измерване на времето за изключване / mS /;
 • измерване стойността на дефектния ток на изключване / mА /;

Ежегодно измерване съпротивлението на предпазното заземление;

Проверка за електрическа връзка между корпуса на защитаваното съоръжение и предпазното заземление се извършва в срок не по-голям от пет години, както и при всяко първоначално въвеждане в експлоатация на съоръжението, преместване и ремонт, оказващи влияние върху ефективността на защитата.

NB!: Това измерване се прави всяка година.

ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЯВАНЕ НА ЕЛ.УРЕДБИ ДО 1000 V
 1. За уредби с напрежение до 1000V в мрежи с директно заземена неутрала /система TN/ при главното разпределително ел.табло се изпълнява повторно заземяване на защитния проводник „РЕ“ и проводника „РЕN“.
 1. Измерване на съпротивлението на повторното заземяване на защитния проводник „РЕ“ и проводника „РЕN“ се извършва ежегодно.

NB!: Това измерване се прави всяка година.

МЪЛНИЕЗАЩИТНИ УРЕДБИ
 1. Срокът за извършване на периодична проверка на мълниезащитната уредби е в зависимост от категоризацията на обектите по отношение на опасните последствия при пряко попадение на мълния. Първа и втора категории са обекти с наличие на взривоопасни зони в тях. Трета категория са обекти – сгради, помещения, открити съоръжения и открити пространства, при които прякото попадение на мълния може да предизвика пожар, механично разрушаване или поражение на хора или на домашни животни.
 1. Периодичните проверки включват:
 • визуален преглед за състоянието на мълниеприемниците и токоотводите;
 • измерване на съпротивлението на заземителите.

NB!: Срокът за извършване на периодични проверки на мълниезащитната уредба е както следва:

 • за обекти от първа категория – не по-дълъг от една година;
 • за обекти от втора категория – две години;
 • за обекти от трета категория – три години.

Leave a reply