Трудоустрояване

Изискванията за трудоустрояване са поместени в Кодекса на труда, Наредба за трудоустрояване, Наредба за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност и други.

Според българското законодатеслтво всеки работодателят наел на трудов договор повече от 50 работещи е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за лица в намлена трудоспособност, бременни работнички или служителки, работнички или служителки кърмачки и здрави лица, серопозитивни към вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност (трудоустрояване).

Предписанията за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност се издават от лекуващия лекар, лекарските консултативни комисии (ЛКК), териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Лекуващият лекар трудоустроява за срок до 1 месец, а ЛКК – до 6 месеца. Този срок може да бъде продължаван от ЛКК след контролен преглед, като на всеки 2 години подлежащият на трудоустрояване работник или служител се изпраща на ТЕЛК, която се произнася по работоспособността му. Ако лицето не е възстановило работоспособността си и не е с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, се връща на ЛКК за продължаване на трудоустрояването.

Ние от “Тийм Превент България” ООД можем да Ви консултираме, подпомогнем или участваме в създаването и поддържането на изискванията на законодателството в сфертата на трудоустрояването и работата на работещи с намалена трудоспособност.

Leave a reply