Комитет и/или Група по условия на труд

КУТ / ГУТ

Какво е КУТ / ГУТ?

КУТ – Комитет по условия на труд;

ГУТ – Група по условия на труд.

Кога се създават КУТ и ГУТ

Комитет по условия на труд (КУТ) се изгражда в компании с повече от 50 броя работници и служители. В състава му влизат до 10 члена: представители на работодателя и равен брой представители на работниците и служителите, занимаващи се със здравословни и безопасни условия на труд. В работата на КУТ могат да вземат участие представители на контролните органи, службите по трудова медицина и външни експерти.

Група по условия на труд (ГУТ) се изгражда в компании с по-малко от 50 броя работници и служители. В състава й влизат 2 члена – работодателят или негов пълномощник и представител на работниците и служителите, занимаващ се със здравословни и безопасни условия на труд.

 

Основните задължения на КУТ и ГУТ са:

  • обсъждане на цялостната работа по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, осигуряване на безопасността на работниците и служителите на работното място и предлагане на мерки за подобряване на условията на труд в предприятието.
  • обсъждане на резултатите от оценката на риска и анализа на здравословното състояние на работниците и служителите, докладите и анализите от службата по трудова медицина и други въпроси по осигуряването и опазването на здравето и сигурността на работниците и служителите.
  • обсъждане на планираните промени в технологията, организацията на труда, условията на труд и трудовата среда и предлагане на решения за опазване на здравето и осигуряване на сигурността на работниците.
  • контрол върху спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
  • контрол и координиране на останалите участници в процеса на изграждане на здравословни и безопасни условия на труд, службата по трудова медицина, работодателя, контролните органи, специалистите и т.н.

Формиране на КУТ и ГУТ

Работодателят свиква общо събрание на трудовия колектив. На това събрание се избират представители на работниците и служителите. В протокол от общото събрание се определя броя на членовете представляващи трудовия колектив, техните имена и представителя, който ще бъде заместник председател. Председателят на КУТ и ГУТ е работодателя или назначено от него лице.

На основание на протокола от общото събрание, работодателят издава заповед, с която формира КУТ и ГУТ. В тази заповед може да се определи лице, което да изпълнява задълженията на длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд.

 

Заседания на КУТ и ГУТ

Комитетите и групите по условия на труд в предприятията и организациите трябва да се събират на всеки три месеци за обсъждане на дейността, разработване на планове и програми за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите.

 

Обучение

Според законовите изисквания, представителите на КУТ и ГУТ подлежат на обучение по здравословни и безопасни условия на труд. Работодателят определя със заповед представителите, които да бъдат обучени.
Обучението на представителите на КУТ и ГУТ е първоначално и ежегодно. Първоначалното обучение се провежда до един месец след избирането на представителите.

Leave a reply