Електромагнитни полета / Здраве и безопасност

Всички работодатели са длъжни да предприемат мерки така, че експозицията на работещите на електромагнитни полета да е ограничена до ГСЕ по отношение на последиците за здравето и ГСЕ по отношение на ефектите за чувствителност, за нетоплинните и топлинните ефекти. За целта е необходима да се оценят всички рискове за работещите, произтичащи от електромагнитни полета на работното място, и ако е необходимо, да се измерят и/или изчислят нивата на електромагнитните полета, на които са изложени работещите.

Оценка на риска / от Електромагнитни полета

Етап 1 – Набиране информация относно трудовите дейности, включително: Работно оборудване; Лица /длъжности/ ползващи работното оборудване; Трудови дейности, свързани с ползването на работното оборудване;

Етапът обхваща, както рутинните операции, така и онези, които не са рутинни или са непостоянни

Етап 2 – Идентифициране на оборудването, което поражда ЕМП на работното място и дейностите, при които може да има въздействие от тези полета;

Етап 3 – Идентифициране на съществуващи превантивни и предпазни мерки;

Етап 4 – Идентифициране на лицата, изложени на риск;

Етап 5 – Оценяване елементите на риска, а именно тежестта на вредата и вероятността за неговото възникване, а от там и степента на риска.

Етап 6 – Избор на защитни и превантивни мерки, основаващи се на основните принципи на превенция.

Обща информация / Електромагнитни полета

Много от дейностите, както в бита, така и на работните места са свързани с въздействие на електромагнитни полета /ЕМП/. Ползване и работа с различни видове електрическо оборудване, средства за комуникация, различни защитни устройства и много други.

Независимо от това обаче в преобладаващата част от дейностите нивата на ЕМП са много ниски и не биха предизвикали риск за работещите.

И все пак, като всяка енергия постъпила в човешкото тяло ЕМП биха оказали въздействие при надхвърляне на определени нива, което би представлявало риск за работещите. Това предопределя необходимостта от оценка на тези нива, а от там и степента на риска за работещите.

Какво трябва да правим / във връзка ЕМП

Оценка на риска от въздействието на ЕМП

Измервания, ако са необходими

Информационни табла

Информационни знаци

Обучения във връзка с ЕМП

Информиране на хора с активни импланти

Заявка за изготвяне на оферта за извършване на Оценка на риска от въздействието на ЕМП